96 63 05 44

Historisk tilbageblik

1856 – stiftelsesår for Skodborg- Vandfuld Herreders og Lemvig Landboforening.

1972 – navneskift til Lemvigegnens Landboforening.
 
I 1840 blev der oprettet et selskab med det formål at afholde dyrskue hvert år i Lemvig.
Der er sikkert ingen tvivl om, at dette selskab var en forløber for oprettelsen af Skodborg-Vandfuld Herreders og Lemvig Landboforening 16 år senere – den 21. juni 1856. Det var ejere af større gårde samt indflydelsesrige borgere i Lemvig by, der gik i spidsen for landboforeningens oprettelse.  
Fomålet var også dengang, så vidt muligt, at fremme et bedre landbrug, blandt andet ved at give præmier for landboflid, træplantning og husdyrs forædling.
 
Ved 50 års jubilæet blev det nævnt: ”Det gælder om landboforeningen, at dens historie ikke er og bør være en personhistorie”
Landboforeningens historie bæres af en understrøm af økonomiske interesse og økonomiske krav, der vokser sig frem nedenfra. Men der skal være personer i spidsen for foreningen, der kan give kravene ord og form, thi netop dette kan bidrage mægtigt til, at de finder en rettidig og fornuftig løsning”.
 
Foreningens formand vælges i dag direkte af medlemmerne på foreningens generalforsamling.
Lemvigegnens Landboforening har ikke på noget tidspunkt fusioneret med andre foreninger, men samarbejder i regionen om f.eks. maskin- og bygningsrådgivning, svinerådgivning, forsikringsrådgivning og planteavlsforsøg.
 
Medlemmerne:
I 1931 havde landboforeningen 850 medlemmer.
Antallet toppede i 1956 med ca. 1.500 medlemmer.
I 1981 havde landboforeningen 1.234 medlemmer.
1994: 911 medlemmer (heraf 220 passive).     
2004: 773 medlemmer (heraf 244 passive).
2010: 592 medlemmer (heraf 230 passive)
2018: 463 medlemmer (heraf 201 interessemedlemmer)
 
Foreningens rådgivningsarbejde:
Før 1954 foregik rådgivningen fra konsulenternes private adresser.
I 1954 købte foreningen eget kontorhus i Søndergade, til rådgivningen. Den kolossale udvikling inden for regnskabsarbejdet gjorde det efterhånden nødvendigt med større rammer, og i 1969 byggede foreningen nyt rådgivningscenter på Industrivej. Dette rådgivningscenter er så yderligere blevet udvidet i 1974, 1980 og 2007.
Rådgivningen fra Lemvigegnens Landboforening omfatter i dag: økonomirådgivning (drift, skat og socialøkonomi), ejendomshandel og landboret, planteavlsrådgivning kvægbrugsrådgivning og rådgivning vedr vindmølle- og solenergiprojekter.
I 1903 ansættes foreningens første planteavlskonsulent - på den tid kaldet forsøgsassistent
Regnskabsføringen startede op omkring 1920, men først omkring midten af 1930–erne er regnskabsføringen i god gænge, og der blev ansat en landbrugskandidat til varetagelse af dette område.
 
I 1956 var der ansat i alt 6 medarbejdere, heraf var de 2 beskæftiget med regnskab.
1981 var der 37 medarbejdere, hvoraf de 30 var beskæftiget i regnskabs- og ejendomsafdelingen.
I 2004 er der ansat 33 medarbejdere, hvoraf de 23 er beskæftiget i regnskabs- og ejendomsafdeling.
I 2010 er der ansat 36 medarbejdere, hvoraf de 22 er beskæftiget i regnskabs- og ejendomsafdelingen.
I 2018 er der ansat 38 medarbejdere, hvoraf de 21 er beskæftiget i regnskabs- og ejendomsafdelingen.

Små historiske begivenheder fra foreningens virke:
Landboforeningen har i sine snart 150 år haft flere markante formænd. Der kan nævnes Kr. Tovborg Jensen, der var formand fra 1902 – 1917. Han var stærkt engageret i tidens kulturelle, åndelige og politiske liv, og var ikke en mand, der gik på akkord med egne standpunkter. Han blev radikal, medens hovedparten af medlemmerne var venstrefolk, og det kom til sidst til at koste ham formandsposten i landboforeningen. Man beskyldte ham for, at han optrådte som det radikale ministeriums landbrugskyndige rådgiver. Den første kornlov, der blev lavet, var meget upopulær blandt landmændene, og man mente her på egnen, at Tovborg Jensen havde en ikke uvæsentlig andel i lovens udformning.
I Hans Bjerres formandstid (1937–1948) tog landboforeningen initiativ til oprettelse af Lemvigs Samlestald samt Auktionsforeningen. De 2 virksomheder fik stor betyd-ning for egnens landmænd og for Lemvig by som markedsby.
 
Det var i Elias Pedersens formandstid (1957 – 1972), at foreningen byggede nyt rådgivningscenter. Desuden blev arbejdet i foreningens ledelse gjort smidigere ved at nedskære antallet af bestyrelsesmedlemmer til 9.
 
Harry Nicolaisen, der var formand i årene 1972 – 1991, var også formand for Samvirksomheden i Ringkøbing Amt i 1975 – 1992. Desuden var han med i De Danske Landboforeningers bestyrelse samt i Landbrugsrådet.
Harry Nicolaisen tog initiativ til, at der blev rejst en stor smuk sten foran landboforeningen, der bærer inskriptionen
”Menneskeslægter og køer og korn gennem de evige somre”.
De 2 linier er fra et digt af den kendte Lemvigdigter Thøger Larsen. Stenen er tilegnet Lemvigegnens bønder.
 
I Johannes Laursens formandsperiode besluttedes det, at flytte det årlige dyrskue til flyvepladsen og at indgå i et samarbejde med svæveflyveklubben om afholdelse af Lemvig marked og dyrskue. Denne fornyelse har været en succes, idet der nu er et årligt besøgstal på ca. 12.000.
 
I 1998 gik landboforeningen aktivt ind i en arbejdskonfliktsag mod SID vedrørende Brørup Maskinstation – bl.a. ved afholdelse af et par stormøder om sagen. Det var en kamp for retten til selv at bestemme. Resultatet blev en dom i arbejdsretten, der siger, at det er ulovligt, hvis SID truer landmænd med blokader, hvis de benytter en blokaderamt virksomhed.

Jørgen Christensen var formand for landboforeningen fra 2000 - 2008. Det var i denne periode, at tilbygningen mod øst med nye mødelokaler og køkken- og kantinefaciliteter blev gennemført. Samtidigt blev der bygget lokaler til udlejning til bl.a Dyrlægegruppen Vestjylland.

I Jørgen Christensens formandsperiode indgik foreningen i et forpligtende samarbejde i Dansk Landbrugs Rådgivning.
 
Lemvigegnens Landboforening har altid stået for lokal selvstændighed – og samtidig også åbenhed for samarbejde i større sammenhænge.
 
Denne linie er fortsat i Bent B. Graversens formandstid. Tidligere var SvineRådgivningen ejet via Landboforeningerne MidtVest (tidligere Samvirksomheden for Ringkøbing Amt). Nu ejes en del af virksomhederne, SvineRådgivningen, Byggeri & Teknik I/S samt forsøgsstationen Ytteborg. Landboforeningerne MidtVest er i 2018 indgået i Landbrugs Politisk Forum Midt.

Formænd gennem tiden:

Baron Rosenkrantz, Lemvig 1856 - 1858
Proprietær A. Neergaard, Brejnholt, Struer             1858 - 1883
Proprietær Jørgensen, Ryssensten, Bøvling 1883 - 1902
Gdr. Kr. Tovborg Jensen, Kloster Mølle, Gudum 1902 - 1917
Gdr. Marius Boldsen, Aabjerggaard, Møborg         1917 - 1929
Gdr. Niels Breinholt Agger, Sdr.Vinkel, Heldum 1929 - 1937
Gdr. Hans Bjerre, Kongensgaard, Nr. Nissum         1937 - 1948
Gdr. Jørgen Poulsgaard, St. Kastbjerg, Dybe          1948 - 1957
Gdr. Elias Pedersen Ulfsund, Nees                          1957 - 1972
Gdr. Harry Nicolaisen, Sodborg, Rom                     1972 - 1991
Gdr. Johs. Laursen, Nordenkjær, Lomborg 1991 - 2000
Gdr. Jørgen Christensen, Stamphøj, Dybe 2000 - 2008
Gdr. Bent B. Graversen, Svendsgård, Fabjerg 2008 - 2019
Gdr. Morten Agger, Nr. Byskov, Hygum 2019 -
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 96 63 05 44, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Lemvigegnens Landboforening
Industrivej 53
7620 Lemvig
Telefon: 96 63 05 44
E-mail: ll@lemvig-landbo.dk
CVR: 41503610
Lemvigegnens Landboforening | Industrivej 53 | 7620 Lemvig | Tlf.: 96 63 05 44